Årsmøte BMWCCN Telemark

Tid: Fredag 07.02.2014 kl. 1900

Sted: Bar Skien

Dagsorden:

 • Godkjenne det fremmøtte årsmøtet
 • Velge ordstyrer, referent og to representanter ti l å undertegne protokollen
 • Godkjenne saksliste og forretningsorden
 • Behandle årsberetning 2013
 • Behandle regnskap 2013
 • Gjennomgå budsjettforslag 2014 med forutsetninger
 • Behandle innkomne forslag av økonomisk karakter
 • Orientere om BMWCCN Telemark sine hovedaktiviteter de neste 12 måneder (terminliste)
  • Vårtreff i mai
  • Høsttreff i september
 • Vedta budsjett
 • Behandle innkomne forslag av ikke-økonomisk karakter
 • Velge medlemmer til styre
  • Posisjon                              På valg              Dagens                 Forslag
  • Leder                                      J a                       Fliid                        Fliid
  • Nestleder/IT                      Nei                      Martin                        –
  • Kasserer/sekretær            Ja                       Kjetil                      Kjetil
  • Styremedlem                     Nei                       Bjørnar                      –
  • Styremedlem                     Nei                        Sondre                      –
  • Styremedlem                      Ja                         Paal                       Paal
  • Styremedlem                      Ja                             –                                –
 • Velge utsendinger til årsmøte i hovedklubben

 

 

&